Kế hoạch đăng ký và bảo vệ đề cương luận văn Cao học Kinh tế khóa 20

Email In PDF.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

---------------------------------------

Số: ………../KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KHÓA 20


 • 16:00, 16.02.2014: Sinh hoạt nội dung đăng ký đề tài và người hướng dẫn khoa học.
 • KTNN, QTKD : Phòng 101/KT
 • TCNH             : Phòng 102/KT
  • Ngày 26.02.2014: Học viên nộp Phiếu đăng ký đề tài gửi PGS.TS.Trương Đông Lộc. Gửi theo lớp và lập danh sách theo mẫu.
  • Ngày 17.03.2014: Công bố danh sách dự kiến người hướng dẫn khoa học. Học viên phản hồi đến PGS.TS.Trương Đông Lộc.
  • Ngày 24.03.2014: Công bố chính thức danh sách người hướng dẫn khoa học.
  • Ngày 21.04.2014: Đăng ký bào vệ đề cương đợt 1: Nộp 05 quyển đề cương luận văn cho Trợ lý sau đại học.
  • Ngày 28.04 - 04.05.2014: Bảo vệ đề cương đợt 1.
  • Ngày 23.05.2014: Nộp 02 quyển đề cương chính thức có sự đồng ý của Người hướng dẫn khoa học gởi Trợ lý sau đại học.
  • Ngày 09.06.2014: Đăng ký bào vệ đề cương đợt 2 (Dành cho các trường hợp chưa bảo vệ hoặc bảo vệ chưa đạt): Nộp 05 quyển đề cương luận văn cho Trợ lý sau đại học. Các trường hợp bảo vệ đề cương đợt 2 phải chịu kinh phí thành lập Hội đồng.
  • Ngày 23.06.2014: Học viên bảo vệ đợt 1 đạt yêu cầu nhận quyết định phân giao đề tài.
  • Ngày 23 - 29.06.2014: Bảo vệ đề cương đợt 2.
  • Ngày 01.08.2014: Nộp 02 quyển đề cương chính thức có sự đồng ý của Người hướng dẫn khoa học gởi Trợ lý sau đại học.
  • Ngày 08.09.2014: Học viên bảo vệ đợt 1 đạt yêu cầu nhận quyết định phân giao đề tài.

- Mẫu đơn đăng ký đề tài và danh sách cán bộ tham gia hướng dẫn luận văn cao học K20...

- Danh sách tên đề tài K17 - K19...

- Danh sách đăng ký cán bộ hướng dẫn luận văn K20...

- Cấu trúc đề cương luận văn cao học...

TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- Khoa Sau đại học,

- Lớp, Quản lý chuyên ngành

- Lưu VPK